Partnerzy i Sponsorzy

 

gepec

Znajdź nas na facebooku

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STAROGARDZKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

ZAWIADOMIENIE  O  ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STAROGARDZKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

Na podstawie par. 23 pkt 2 Statutu SKS Zarząd Starogardzkiego Klubu Sportowego
uchwałą z dnia 07.06.2016  r. postanowił zwołać na dzień

28.06.2016 r.

I termin - godz. 16.00

II termin - godz. 16.30

w holu Hali Miejskiej im. A. Grubby  przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 w Starogardzie Gdańskim

WALNE  ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STAROGARDZKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza WZC.
 3. Uchwalenie i przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Stwierdzenie uprawnienia WZC do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie protokołu wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał z ostatniego WZC.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania  Zarządu Klubu z działalności za okres 2009 – 2012 wraz
  z projektem kierunków rozwoju Klubu w latach następnych.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z oceną działalności Klubu
  i z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 10. Zgłoszenie kandydatów  do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
 11. Wybór Komisji Wyborczej.
 12. Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 14. Przedstawienie projektu uchwał ws. zmian w Statucie.
 15. Dyskusja – wolne wnioski.
 16. Ogłoszenie wyniku wyborów.
 17. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:
  1. przyjęcie protokołu ze sprawozdania z wykonania uchwał z WZC z dnia 17.12.2012 r.,
  2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu,
  3. zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  4. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za lata 2009-2012,
  6. Zamknięcie obrad WZC.

 

UWAGA:

 1. Projekty regulaminu obrad i uchwał są wyłożone do wglądu członków Klubu
  w siedzibie SKS-u.
 2. Obecność jest obowiązkowa.
 3. Prosimy o wcześniejsze przybycie w celu załatwienia spraw organizacyjnych.

 

 

V-ce Prezes ds. Organizacyjnych                                                         Prezes Zarządu

Marek Banach                                                                               Jarosław Sarzało