Partnerzy i Sponsorzy

 

gepec

Znajdź nas na facebooku

Statut

STATUT
STAROGARDZKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
w Starogardzie Gdańskim


Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.§ 1

Klub nosi nazwę Starogardzki Klub Sportowy, w skrócie „SKS” .

§ 2

Barwy klubu: złocista i czerwona.
Emblemat: herb miasta Starogard Gd. koloru złotego z inicjałami SKS na czerwonym polu.
Klub posługuje się pieczęcią okrągłą z herbem miasta i napisem „SKS”.

§ 3

1. Siedzibą Klubu jest miasto Starogard Gdański.
2. Terenem działania Klubu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. W uzasadnionych przypadkach Klub może do wykonywania określonych zadań zatrudniać pracowników.

§ 6

Sekcje sportowe działające w Klubie mogą należeć do właściwych związków sportowych, kierujących daną działalnością sportową.
Klub w swojej działalności kieruje się statutem i przestrzega regulaminów.

§ 7

Klub może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczany jest wyłącznie na działalność statutową.
Rozdział II
Cel i kierunek działania§ 8

Celem działania Klubu jest:
1. rozwój i popularyzacja sportu, kultury fizycznej, kultury, rekreacji, turystyki oraz wypoczynku wśród osób dorosłych, młodzieży i dzieci z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;
2. organizowanie zawodów i imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych,  wypoczynkowych i turystycznych;
3. zaspakajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie sportu, kultury fizycznej, rekreacji, kultury i wypoczynku;
4. organizacja szkoleń w zakresie kursów trenerskich, sędziowskich i innych;
5. profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu zgodnie
z krajowym, wojewódzkim i lokalnym programem rozwiązywania problemów społecznych, w tym uzależnień;
6. kształtowanie u osób korzystających z oferty Klubu postaw patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeby sumiennego wypełniania obowiązków obywatelskich;
7. stałe podnoszenie poziomu sportowego swoich członków;
8. podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi Klubu.

§ 9

Przedmiotem nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności statutowej Klubu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) może być:  
1. pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z,
2. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z,
3. działalność klubów sportowych – 93.12.Z,
4. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – 93.13.Z,
5. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – 96.04.Z,
6. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – 77.21.Z,
7. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 85.59.B,
8. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z,
9. sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.64.Z,
10. działalność indywidualnych nauczycieli, trenerów, sklasyfikowanych w 85.51.Z,
11. działalność obiektów sportowych - 93.11.Z,
12. organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów we własnych, otwartych lub zamkniętych obiektach sportowych, sklasyfikowanych w 93.11.Z,
13. wydawanie książek – 58.11.Z,
14. pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,
15. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.61.Z,
16. zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania – 55.10.Z,
17. prowadzenie pozostałych  obiektów noclegowych turystyki i innych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania – 55.20.Z, 55.90.Z,
18. prowadzenie restauracji – 56.10.A,
19. pozostała działalność turystyczna – 79.90.A,B,C,
20. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynku – 81.10.Z,
21. badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z,
22. działalność agencji reklamowych, reklama – 73.11.Z, 73.12.A,B,C,D,
23. działalność fotograficzną – 74.20.Z,
24. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
25. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z,
26. pozostała działalność usługową w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowaną – 63.99.Z,
27. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych – 94.99.Z,
28. sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z.Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązk
i


§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków honorowych.
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 11

Członkiem zwyczajnym jest osoba, która podpisała deklarację i zobowiązuje się przestrzegać postanowień Statutu oraz brać czynny udział w życiu klubowym, jak również opłacać ustalone składki członkowskie.

§ 12

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Klubu na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Klubu.

§ 13

Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
1. biernego i czynnego wyboru do władz Klubu – pod warunkiem ukończenia 18-tego roku
życia,
2. małoletni w wieku od 16 - 18 lat, korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego,
z tym, że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności
do czynności prawnych, 
3.  brania czynnego udziału w działalności statutowej Klubu,
4.  korzystania z urządzeń sportowych i sprzętu zabezpieczonego przez Klub na zasadach  
określonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu,
5.  noszenia odznaki Klubu i reprezentowanie jego barw.

§ 14

Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:
1. branie czynnego udziału w działalności Klubu, stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
2. dbanie o dobro i rozwój Klubu,
3. regularne opłacanie składek członkowskich,
4. propagowanie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i kultury.

§15

Członkostwo w Klubie członka zwyczajnego ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie zarządowi Klubu,
2. skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu nie opłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku pomimo pisemnego upomnienia,
3. wykluczenie na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub uchwały Walnego Zgromadzenia członków za działanie na szkodę Klubu,
4. popełnienia przestępstwa na szkodę interesu publicznego, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
5. śmierci.

§ 16

W przypadku naruszenia postanowień statutu Klubu lub uchwał jego władz, na członków Klubu mogą być nakładane kary, określone w regulaminie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

§ 17

1. Członkowie Klubu za aktywny udział w realizacji statutowych zadań Klubu mogą otrzymać wyróżnienia i nagrody,
2. Rodzaje wyróżnień i nagród ustala Zarząd Klubu z zachowaniem obowiązujących przepisów.
Rozdział IV
Władze Klubu§ 18

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zgromadzenie Członków Klubu,
b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo, z wyjątkiem urzędującego członka Zarządu Klubu.
4. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych
do głosowania.

§ 19

Władze mają prawo uzupełnić skład Zarządu o nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba nowych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej ilości członków pochodzących z wyboru.

§ 20

Walne Zgromadzenie Członków
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków zwane dalej WZC, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. WZC sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na trzy lata.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
5. wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
6. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku nieruchomego Klubu,
7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
8. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie z Klubu,
9. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu się sekcji lub Klubu,
10. podejmowanie uchwał w sprawie nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu,
11. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Klubu do spółek, fundacji i stowarzyszeń,
12. uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

§ 22

Uchwały WZC zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem określonych w § 38 i 39 statutu Klubu.

§ 23

W WZC udział biorą:
1. z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi,
2. z głosem doradczym – zaproszeni goście.

§ 24

O terminie, miejscu i porządku obrad WZC Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członków co najmniej na 14 dni przed terminem WZC.

§ 25

1. Nadzwyczajne WZC zwoływane jest przez Zarząd Klubu
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Klubu uprawnionych do głosowania.
2. Nadzwyczajne WZC zwoływane jest przez Zarząd Klubu w terminie 35 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26

Zarząd
1. Zarząd Klubu składa się z 5 - 15 członków w zależności od potrzeb.
2. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu i wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu, w skład którego wchodzą: Prezes, 1 - 3 V-ce Prezes, Sekretarz i Skarbnik.
3. Szczegółowy zakres działania, organizacji wewnętrznej i tryb pracy Zarządu określa regulamin opracowany i uchwalony przez WZC.

§ 27

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami statutu i WZC,
3. zarządzanie majątkiem Klubu,
4. uchwalanie preliminarza budżetowego oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
5. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
6. przyjmowanie i skreślanie członków oraz nakładanie kar dyscyplinarnych na członków,
7. powoływanie i nadzorowanie sekcji sportowych, komisji problemowych i zespołów doradczych, a także wyrażanie zgody na autonomię sekcji sportowej i przyjmowanie przez nią nazw sponsorów,
8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
9. dokonywanie oceny działalności Prezydium Zarządu,
10. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji WZC.

§ 28

Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3÷5 członków, spośród których wybiera Przewodniczącego, zastępcę i Sekretarza,
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Klubu,
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przezeń członek ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Zarządu Klubu z głosem doradczym.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności Klubu,
2. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu  działalności Klubu, oraz kontroli bieżącej ze szczegółowym uwzględnieniem działalności finansowej, pod względem gospodarności i celowości, rzetelności oraz zgodności z postanowieniami statutu i uchwałami WZC,
3. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień – określanie terminu i sposobów ich usunięcia,
4. składanie sprawozdań WZC oraz stawianie wniosków i udzielanie lub odmowę udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,

§ 30

Sąd Koleżeński
1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków, spośród których wybiera się Przewodniczącego, zastępcę i Sekretarza,
2. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania sporów wynikłych pomiędzy członkami Klubu,
3. od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo odwołania do WZC  w terminie do 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.

§ 31

Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin opracowany i uchwalony przez Zarząd Klubu.Rozdział V
Majątek, fundusze i gospodarka finansowa.§ 32

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą odpłatną i nieodpłatną, z tym, że dochody uzyskane z tej działalności przeznaczone zostaną na cele statutowe stowarzyszenia. Przedmiot działania określi uchwała Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 33

Na fundusze Klubu składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich,
2. dotacje, darowizny i zapisy,
3. dochody uzyskane z działalności gospodarczej, wspomagającej działalność statutową, regulowanej odrębnymi przepisami.


§ 34

1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub V-ce Prezesa.
2. Wszelkie uchwały Zarządu Klubu zmierzające do uszczuplania majątku Klubu wymagają zgody WZC.Rozdział VI
Postanowienia końcowe§ 35

1. Zmiana statutu może być uchwalona przez WZC większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana statutu wymaga dla swej ważności zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

§ 36

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje WZC większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony jest majątek Klubu.

§ 37

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz., 855 ze zm.)